कृदन्तरूपाणि - सम् + वा + णिच्+सन् + क्तवतुँ - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
सव्ँविवाजयिषितवत् (पुं)
सव्ँविवाजयिषितवान्
संविवाजयिषितवत् (पुं)
संविवाजयिषितवान्
सव्ँविवापयिषितवत् (पुं)
सव्ँविवापयिषितवान्
संविवापयिषितवत् (पुं)
संविवापयिषितवान्
सव्ँविवाजयिषितवती (स्त्री)
सव्ँविवाजयिषितवती
संविवाजयिषितवती (स्त्री)
संविवाजयिषितवती
सव्ँविवापयिषितवती (स्त्री)
सव्ँविवापयिषितवती
संविवापयिषितवती (स्त्री)
संविवापयिषितवती
सव्ँविवाजयिषितवत् (नपुं)
सव्ँविवाजयिषितवत् / सव्ँविवाजयिषितवद्
संविवाजयिषितवत् (नपुं)
संविवाजयिषितवत् / संविवाजयिषितवद्
सव्ँविवापयिषितवत् (नपुं)
सव्ँविवापयिषितवत् / सव्ँविवापयिषितवद्
संविवापयिषितवत् (नपुं)
संविवापयिषितवत् / संविवापयिषितवद्