कृदन्तरूपाणि - निर् + वा + णिच्+सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निर्विवाजयिषणम् / निर्विवापयिषणम्
अनीयर्
निर्विवाजयिषणीयः / निर्विवापयिषणीयः - निर्विवाजयिषणीया / निर्विवापयिषणीया
ण्वुल्
निर्विवाजयिषकः / निर्विवापयिषकः - निर्विवाजयिषिका / निर्विवापयिषिका
तुमुँन्
निर्विवाजयिषितुम् / निर्विवापयिषितुम्
तव्य
निर्विवाजयिषितव्यः / निर्विवापयिषितव्यः - निर्विवाजयिषितव्या / निर्विवापयिषितव्या
तृच्
निर्विवाजयिषिता / निर्विवापयिषिता - निर्विवाजयिषित्री / निर्विवापयिषित्री
ल्यप्
निर्विवाजयिष्य / निर्विवापयिष्य
क्तवतुँ
निर्विवाजयिषितवान् / निर्विवापयिषितवान् - निर्विवाजयिषितवती / निर्विवापयिषितवती
क्त
निर्विवाजयिषितः / निर्विवापयिषितः - निर्विवाजयिषिता / निर्विवापयिषिता
शतृँ
निर्विवाजयिषन् / निर्विवापयिषन् - निर्विवाजयिषन्ती / निर्विवापयिषन्ती
शानच्
निर्विवाजयिषमाणः / निर्विवापयिषमाणः - निर्विवाजयिषमाणा / निर्विवापयिषमाणा
यत्
निर्विवाजयिष्यः / निर्विवापयिष्यः - निर्विवाजयिष्या / निर्विवापयिष्या
अच्
निर्विवाजयिषः / निर्विवापयिषः - निर्विवाजयिषा - निर्विवापयिषा
घञ्
निर्विवाजयिषः / निर्विवापयिषः
निर्विवाजयिषः / निर्विवापयिषः - निर्विवाजयिषा / निर्विवापयिषा
निर्विवाजयिषा / निर्विवापयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः