कृदन्तरूपाणि - सम् + वा + णिच्+सन् + तव्य - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


 
प्रातिपदिकम्
प्रथमा एकवचनम्
सव्ँविवाजयिषितव्य (पुं)
सव्ँविवाजयिषितव्यः
संविवाजयिषितव्य (पुं)
संविवाजयिषितव्यः
सव्ँविवापयिषितव्य (पुं)
सव्ँविवापयिषितव्यः
संविवापयिषितव्य (पुं)
संविवापयिषितव्यः
सव्ँविवाजयिषितव्या (स्त्री)
सव्ँविवाजयिषितव्या
संविवाजयिषितव्या (स्त्री)
संविवाजयिषितव्या
सव्ँविवापयिषितव्या (स्त्री)
सव्ँविवापयिषितव्या
संविवापयिषितव्या (स्त्री)
संविवापयिषितव्या
सव्ँविवाजयिषितव्य (नपुं)
सव्ँविवाजयिषितव्यम्
संविवाजयिषितव्य (नपुं)
संविवाजयिषितव्यम्
सव्ँविवापयिषितव्य (नपुं)
सव्ँविवापयिषितव्यम्
संविवापयिषितव्य (नपुं)
संविवापयिषितव्यम्