कृदन्तरूपाणि - आङ् + वा + णिच्+सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
आविवाजयिषणम् / आविवापयिषणम्
अनीयर्
आविवाजयिषणीयः / आविवापयिषणीयः - आविवाजयिषणीया / आविवापयिषणीया
ण्वुल्
आविवाजयिषकः / आविवापयिषकः - आविवाजयिषिका / आविवापयिषिका
तुमुँन्
आविवाजयिषितुम् / आविवापयिषितुम्
तव्य
आविवाजयिषितव्यः / आविवापयिषितव्यः - आविवाजयिषितव्या / आविवापयिषितव्या
तृच्
आविवाजयिषिता / आविवापयिषिता - आविवाजयिषित्री / आविवापयिषित्री
ल्यप्
आविवाजयिष्य / आविवापयिष्य
क्तवतुँ
आविवाजयिषितवान् / आविवापयिषितवान् - आविवाजयिषितवती / आविवापयिषितवती
क्त
आविवाजयिषितः / आविवापयिषितः - आविवाजयिषिता / आविवापयिषिता
शतृँ
आविवाजयिषन् / आविवापयिषन् - आविवाजयिषन्ती / आविवापयिषन्ती
शानच्
आविवाजयिषमाणः / आविवापयिषमाणः - आविवाजयिषमाणा / आविवापयिषमाणा
यत्
आविवाजयिष्यः / आविवापयिष्यः - आविवाजयिष्या / आविवापयिष्या
अच्
आविवाजयिषः / आविवापयिषः - आविवाजयिषा - आविवापयिषा
घञ्
आविवाजयिषः / आविवापयिषः
आविवाजयिषः / आविवापयिषः - आविवाजयिषा / आविवापयिषा
आविवाजयिषा / आविवापयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः