कृदन्तरूपाणि - परि + वा + णिच्+सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिविवाजयिषणम् / परिविवापयिषणम्
अनीयर्
परिविवाजयिषणीयः / परिविवापयिषणीयः - परिविवाजयिषणीया / परिविवापयिषणीया
ण्वुल्
परिविवाजयिषकः / परिविवापयिषकः - परिविवाजयिषिका / परिविवापयिषिका
तुमुँन्
परिविवाजयिषितुम् / परिविवापयिषितुम्
तव्य
परिविवाजयिषितव्यः / परिविवापयिषितव्यः - परिविवाजयिषितव्या / परिविवापयिषितव्या
तृच्
परिविवाजयिषिता / परिविवापयिषिता - परिविवाजयिषित्री / परिविवापयिषित्री
ल्यप्
परिविवाजयिष्य / परिविवापयिष्य
क्तवतुँ
परिविवाजयिषितवान् / परिविवापयिषितवान् - परिविवाजयिषितवती / परिविवापयिषितवती
क्त
परिविवाजयिषितः / परिविवापयिषितः - परिविवाजयिषिता / परिविवापयिषिता
शतृँ
परिविवाजयिषन् / परिविवापयिषन् - परिविवाजयिषन्ती / परिविवापयिषन्ती
शानच्
परिविवाजयिषमाणः / परिविवापयिषमाणः - परिविवाजयिषमाणा / परिविवापयिषमाणा
यत्
परिविवाजयिष्यः / परिविवापयिष्यः - परिविवाजयिष्या / परिविवापयिष्या
अच्
परिविवाजयिषः / परिविवापयिषः - परिविवाजयिषा - परिविवापयिषा
घञ्
परिविवाजयिषः / परिविवापयिषः
परिविवाजयिषः / परिविवापयिषः - परिविवाजयिषा / परिविवापयिषा
परिविवाजयिषा / परिविवापयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः