कृदन्तरूपाणि - वि + वा + णिच्+सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
विविवाजयिषणम् / विविवापयिषणम्
अनीयर्
विविवाजयिषणीयः / विविवापयिषणीयः - विविवाजयिषणीया / विविवापयिषणीया
ण्वुल्
विविवाजयिषकः / विविवापयिषकः - विविवाजयिषिका / विविवापयिषिका
तुमुँन्
विविवाजयिषितुम् / विविवापयिषितुम्
तव्य
विविवाजयिषितव्यः / विविवापयिषितव्यः - विविवाजयिषितव्या / विविवापयिषितव्या
तृच्
विविवाजयिषिता / विविवापयिषिता - विविवाजयिषित्री / विविवापयिषित्री
ल्यप्
विविवाजयिष्य / विविवापयिष्य
क्तवतुँ
विविवाजयिषितवान् / विविवापयिषितवान् - विविवाजयिषितवती / विविवापयिषितवती
क्त
विविवाजयिषितः / विविवापयिषितः - विविवाजयिषिता / विविवापयिषिता
शतृँ
विविवाजयिषन् / विविवापयिषन् - विविवाजयिषन्ती / विविवापयिषन्ती
शानच्
विविवाजयिषमाणः / विविवापयिषमाणः - विविवाजयिषमाणा / विविवापयिषमाणा
यत्
विविवाजयिष्यः / विविवापयिष्यः - विविवाजयिष्या / विविवापयिष्या
अच्
विविवाजयिषः / विविवापयिषः - विविवाजयिषा - विविवापयिषा
घञ्
विविवाजयिषः / विविवापयिषः
विविवाजयिषः / विविवापयिषः - विविवाजयिषा / विविवापयिषा
विविवाजयिषा / विविवापयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः