कृदन्तरूपाणि - प्रति + वा + णिच्+सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिविवाजयिषणम् / प्रतिविवापयिषणम्
अनीयर्
प्रतिविवाजयिषणीयः / प्रतिविवापयिषणीयः - प्रतिविवाजयिषणीया / प्रतिविवापयिषणीया
ण्वुल्
प्रतिविवाजयिषकः / प्रतिविवापयिषकः - प्रतिविवाजयिषिका / प्रतिविवापयिषिका
तुमुँन्
प्रतिविवाजयिषितुम् / प्रतिविवापयिषितुम्
तव्य
प्रतिविवाजयिषितव्यः / प्रतिविवापयिषितव्यः - प्रतिविवाजयिषितव्या / प्रतिविवापयिषितव्या
तृच्
प्रतिविवाजयिषिता / प्रतिविवापयिषिता - प्रतिविवाजयिषित्री / प्रतिविवापयिषित्री
ल्यप्
प्रतिविवाजयिष्य / प्रतिविवापयिष्य
क्तवतुँ
प्रतिविवाजयिषितवान् / प्रतिविवापयिषितवान् - प्रतिविवाजयिषितवती / प्रतिविवापयिषितवती
क्त
प्रतिविवाजयिषितः / प्रतिविवापयिषितः - प्रतिविवाजयिषिता / प्रतिविवापयिषिता
शतृँ
प्रतिविवाजयिषन् / प्रतिविवापयिषन् - प्रतिविवाजयिषन्ती / प्रतिविवापयिषन्ती
शानच्
प्रतिविवाजयिषमाणः / प्रतिविवापयिषमाणः - प्रतिविवाजयिषमाणा / प्रतिविवापयिषमाणा
यत्
प्रतिविवाजयिष्यः / प्रतिविवापयिष्यः - प्रतिविवाजयिष्या / प्रतिविवापयिष्या
अच्
प्रतिविवाजयिषः / प्रतिविवापयिषः - प्रतिविवाजयिषा - प्रतिविवापयिषा
घञ्
प्रतिविवाजयिषः / प्रतिविवापयिषः
प्रतिविवाजयिषः / प्रतिविवापयिषः - प्रतिविवाजयिषा / प्रतिविवापयिषा
प्रतिविवाजयिषा / प्रतिविवापयिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः