कृदन्तरूपाणि - प्रति + वा + सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिविवासनम्
अनीयर्
प्रतिविवासनीयः - प्रतिविवासनीया
ण्वुल्
प्रतिविवासकः - प्रतिविवासिका
तुमुँन्
प्रतिविवासितुम्
तव्य
प्रतिविवासितव्यः - प्रतिविवासितव्या
तृच्
प्रतिविवासिता - प्रतिविवासित्री
ल्यप्
प्रतिविवास्य
क्तवतुँ
प्रतिविवासितवान् - प्रतिविवासितवती
क्त
प्रतिविवासितः - प्रतिविवासिता
शतृँ
प्रतिविवासन् - प्रतिविवासन्ती
यत्
प्रतिविवास्यः - प्रतिविवास्या
अच्
प्रतिविवासः - प्रतिविवासा
घञ्
प्रतिविवासः
प्रतिविवासः - प्रतिविवासा
प्रतिविवासा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः