कृदन्तरूपाणि - परि + निर् + वा + सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिनिर्विवासनम्
अनीयर्
परिनिर्विवासनीयः - परिनिर्विवासनीया
ण्वुल्
परिनिर्विवासकः - परिनिर्विवासिका
तुमुँन्
परिनिर्विवासितुम्
तव्य
परिनिर्विवासितव्यः - परिनिर्विवासितव्या
तृच्
परिनिर्विवासिता - परिनिर्विवासित्री
ल्यप्
परिनिर्विवास्य
क्तवतुँ
परिनिर्विवासितवान् - परिनिर्विवासितवती
क्त
परिनिर्विवासितः - परिनिर्विवासिता
शतृँ
परिनिर्विवासन् - परिनिर्विवासन्ती
यत्
परिनिर्विवास्यः - परिनिर्विवास्या
अच्
परिनिर्विवासः - परिनिर्विवासा
घञ्
परिनिर्विवासः
परिनिर्विवासः - परिनिर्विवासा
परिनिर्विवासा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः