कृदन्तरूपाणि - परि + निर् + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिनिर्वावायणम्
अनीयर्
परिनिर्वावायणीयः - परिनिर्वावायणीया
ण्वुल्
परिनिर्वावायकः - परिनिर्वावायिका
तुमुँन्
परिनिर्वावायितुम्
तव्य
परिनिर्वावायितव्यः - परिनिर्वावायितव्या
तृच्
परिनिर्वावायिता - परिनिर्वावायित्री
ल्यप्
परिनिर्वावाय्य
क्तवतुँ
परिनिर्वावायितवान् - परिनिर्वावायितवती
क्त
परिनिर्वावायितः - परिनिर्वावायिता
शानच्
परिनिर्वावायमाणः - परिनिर्वावायमाणा
यत्
परिनिर्वावाय्यः - परिनिर्वावाय्या
घञ्
परिनिर्वावायः
परिनिर्वावायः - परिनिर्वावाया
परिनिर्वावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः