कृदन्तरूपाणि - परि + निर् + वा + यङ्लुक् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिनिर्वावाणम्
अनीयर्
परिनिर्वावाणीयः - परिनिर्वावाणीया
ण्वुल्
परिनिर्वावायकः - परिनिर्वावायिका
तुमुँन्
परिनिर्वावितुम्
तव्य
परिनिर्वावितव्यः - परिनिर्वावितव्या
तृच्
परिनिर्वाविता - परिनिर्वावित्री
ल्यप्
परिनिर्वावाय
क्तवतुँ
परिनिर्वावितवान् - परिनिर्वावितवती
क्त
परिनिर्वावितः - परिनिर्वाविता
शतृँ
परिनिर्वावन् - परिनिर्वावती
यत्
परिनिर्वावेयः - परिनिर्वावेया
घञ्
परिनिर्वावायः
परिनिर्वावः - परिनिर्वावा
परिनिर्वावा
अङ्
परिनिर्वावा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः