कृदन्तरूपाणि - अनु + वि + वा + यङ्लुक् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुविवावानम्
अनीयर्
अनुविवावानीयः - अनुविवावानीया
ण्वुल्
अनुविवावायकः - अनुविवावायिका
तुमुँन्
अनुविवावितुम्
तव्य
अनुविवावितव्यः - अनुविवावितव्या
तृच्
अनुविवाविता - अनुविवावित्री
ल्यप्
अनुविवावाय
क्तवतुँ
अनुविवावितवान् - अनुविवावितवती
क्त
अनुविवावितः - अनुविवाविता
शतृँ
अनुविवावन् - अनुविवावती
यत्
अनुविवावेयः - अनुविवावेया
घञ्
अनुविवावायः
अनुविवावः - अनुविवावा
अनुविवावा
अङ्
अनुविवावा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः