कृदन्तरूपाणि - अनु + वि + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुविवावायनम्
अनीयर्
अनुविवावायनीयः - अनुविवावायनीया
ण्वुल्
अनुविवावायकः - अनुविवावायिका
तुमुँन्
अनुविवावायितुम्
तव्य
अनुविवावायितव्यः - अनुविवावायितव्या
तृच्
अनुविवावायिता - अनुविवावायित्री
ल्यप्
अनुविवावाय्य
क्तवतुँ
अनुविवावायितवान् - अनुविवावायितवती
क्त
अनुविवावायितः - अनुविवावायिता
शानच्
अनुविवावायमानः - अनुविवावायमाना
यत्
अनुविवावाय्यः - अनुविवावाय्या
घञ्
अनुविवावायः
अनुविवावायः - अनुविवावाया
अनुविवावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः