कृदन्तरूपाणि - अभि + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अभिवावायनम्
अनीयर्
अभिवावायनीयः - अभिवावायनीया
ण्वुल्
अभिवावायकः - अभिवावायिका
तुमुँन्
अभिवावायितुम्
तव्य
अभिवावायितव्यः - अभिवावायितव्या
तृच्
अभिवावायिता - अभिवावायित्री
ल्यप्
अभिवावाय्य
क्तवतुँ
अभिवावायितवान् - अभिवावायितवती
क्त
अभिवावायितः - अभिवावायिता
शानच्
अभिवावायमानः - अभिवावायमाना
यत्
अभिवावाय्यः - अभिवावाय्या
घञ्
अभिवावायः
अभिवावायः - अभिवावाया
अभिवावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः