कृदन्तरूपाणि - अधि + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिवावायनम्
अनीयर्
अधिवावायनीयः - अधिवावायनीया
ण्वुल्
अधिवावायकः - अधिवावायिका
तुमुँन्
अधिवावायितुम्
तव्य
अधिवावायितव्यः - अधिवावायितव्या
तृच्
अधिवावायिता - अधिवावायित्री
ल्यप्
अधिवावाय्य
क्तवतुँ
अधिवावायितवान् - अधिवावायितवती
क्त
अधिवावायितः - अधिवावायिता
शानच्
अधिवावायमानः - अधिवावायमाना
यत्
अधिवावाय्यः - अधिवावाय्या
घञ्
अधिवावायः
अधिवावायः - अधिवावाया
अधिवावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः