कृदन्तरूपाणि - निर् + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निर्वावायणम्
अनीयर्
निर्वावायणीयः - निर्वावायणीया
ण्वुल्
निर्वावायकः - निर्वावायिका
तुमुँन्
निर्वावायितुम्
तव्य
निर्वावायितव्यः - निर्वावायितव्या
तृच्
निर्वावायिता - निर्वावायित्री
ल्यप्
निर्वावाय्य
क्तवतुँ
निर्वावायितवान् - निर्वावायितवती
क्त
निर्वावायितः - निर्वावायिता
शानच्
निर्वावायमाणः - निर्वावायमाणा
यत्
निर्वावाय्यः - निर्वावाय्या
घञ्
निर्वावायः
निर्वावायः - निर्वावाया
निर्वावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः