कृदन्तरूपाणि - दुर् + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
दुर्वावायनम्
अनीयर्
दुर्वावायनीयः - दुर्वावायनीया
ण्वुल्
दुर्वावायकः - दुर्वावायिका
तुमुँन्
दुर्वावायितुम्
तव्य
दुर्वावायितव्यः - दुर्वावायितव्या
तृच्
दुर्वावायिता - दुर्वावायित्री
ल्यप्
दुर्वावाय्य
क्तवतुँ
दुर्वावायितवान् - दुर्वावायितवती
क्त
दुर्वावायितः - दुर्वावायिता
शानच्
दुर्वावायमानः - दुर्वावायमाना
यत्
दुर्वावाय्यः - दुर्वावाय्या
घञ्
दुर्वावायः
दुर्वावायः - दुर्वावाया
दुर्वावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः