कृदन्तरूपाणि - अनु + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुवावायनम्
अनीयर्
अनुवावायनीयः - अनुवावायनीया
ण्वुल्
अनुवावायकः - अनुवावायिका
तुमुँन्
अनुवावायितुम्
तव्य
अनुवावायितव्यः - अनुवावायितव्या
तृच्
अनुवावायिता - अनुवावायित्री
ल्यप्
अनुवावाय्य
क्तवतुँ
अनुवावायितवान् - अनुवावायितवती
क्त
अनुवावायितः - अनुवावायिता
शानच्
अनुवावायमानः - अनुवावायमाना
यत्
अनुवावाय्यः - अनुवावाय्या
घञ्
अनुवावायः
अनुवावायः - अनुवावाया
अनुवावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः