कृदन्तरूपाणि - उत् + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उद्वावायनम्
अनीयर्
उद्वावायनीयः - उद्वावायनीया
ण्वुल्
उद्वावायकः - उद्वावायिका
तुमुँन्
उद्वावायितुम्
तव्य
उद्वावायितव्यः - उद्वावायितव्या
तृच्
उद्वावायिता - उद्वावायित्री
ल्यप्
उद्वावाय्य
क्तवतुँ
उद्वावायितवान् - उद्वावायितवती
क्त
उद्वावायितः - उद्वावायिता
शानच्
उद्वावायमानः - उद्वावायमाना
यत्
उद्वावाय्यः - उद्वावाय्या
घञ्
उद्वावायः
उद्वावायः - उद्वावाया
उद्वावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः