कृदन्तरूपाणि - अनु + उत् + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनूद्वावायनम्
अनीयर्
अनूद्वावायनीयः - अनूद्वावायनीया
ण्वुल्
अनूद्वावायकः - अनूद्वावायिका
तुमुँन्
अनूद्वावायितुम्
तव्य
अनूद्वावायितव्यः - अनूद्वावायितव्या
तृच्
अनूद्वावायिता - अनूद्वावायित्री
ल्यप्
अनूद्वावाय्य
क्तवतुँ
अनूद्वावायितवान् - अनूद्वावायितवती
क्त
अनूद्वावायितः - अनूद्वावायिता
शानच्
अनूद्वावायमानः - अनूद्वावायमाना
यत्
अनूद्वावाय्यः - अनूद्वावाय्या
घञ्
अनूद्वावायः
अनूद्वावायः - अनूद्वावाया
अनूद्वावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः