कृदन्तरूपाणि - अनु + उत् + वा - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनूद्वानम्
अनीयर्
अनूद्वानीयः - अनूद्वानीया
ण्वुल्
अनूद्वायकः - अनूद्वायिका
तुमुँन्
अनूद्वातुम्
तव्य
अनूद्वातव्यः - अनूद्वातव्या
तृच्
अनूद्वाता - अनूद्वात्री
ल्यप्
अनूद्वाय
क्तवतुँ
अनूद्वातवान् - अनूद्वातवती
क्त
अनूद्वातः - अनूद्वाता
शतृँ
अनूद्वान् - अनूद्वान्ती / अनूद्वाती
यत्
अनूद्वेयः - अनूद्वेया
घञ्
अनूद्वायः
अनूद्वः - अनूद्वा
अङ्
अनूद्वा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः