कृदन्तरूपाणि - अनु + उत् + वा + सन् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनूद्विवासनम्
अनीयर्
अनूद्विवासनीयः - अनूद्विवासनीया
ण्वुल्
अनूद्विवासकः - अनूद्विवासिका
तुमुँन्
अनूद्विवासितुम्
तव्य
अनूद्विवासितव्यः - अनूद्विवासितव्या
तृच्
अनूद्विवासिता - अनूद्विवासित्री
ल्यप्
अनूद्विवास्य
क्तवतुँ
अनूद्विवासितवान् - अनूद्विवासितवती
क्त
अनूद्विवासितः - अनूद्विवासिता
शतृँ
अनूद्विवासन् - अनूद्विवासन्ती
यत्
अनूद्विवास्यः - अनूद्विवास्या
अच्
अनूद्विवासः - अनूद्विवासा
घञ्
अनूद्विवासः
अनूद्विवासः - अनूद्विवासा
अनूद्विवासा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः