कृदन्तरूपाणि - अनु + उत् + वा + यङ्लुक् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनूद्वावानम्
अनीयर्
अनूद्वावानीयः - अनूद्वावानीया
ण्वुल्
अनूद्वावायकः - अनूद्वावायिका
तुमुँन्
अनूद्वावितुम्
तव्य
अनूद्वावितव्यः - अनूद्वावितव्या
तृच्
अनूद्वाविता - अनूद्वावित्री
ल्यप्
अनूद्वावाय
क्तवतुँ
अनूद्वावितवान् - अनूद्वावितवती
क्त
अनूद्वावितः - अनूद्वाविता
शतृँ
अनूद्वावन् - अनूद्वावती
यत्
अनूद्वावेयः - अनूद्वावेया
घञ्
अनूद्वावायः
अनूद्वावः - अनूद्वावा
अनूद्वावा
अङ्
अनूद्वावा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः