कृदन्तरूपाणि - प्र + वा + यङ् - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रवावायणम्
अनीयर्
प्रवावायणीयः - प्रवावायणीया
ण्वुल्
प्रवावायकः - प्रवावायिका
तुमुँन्
प्रवावायितुम्
तव्य
प्रवावायितव्यः - प्रवावायितव्या
तृच्
प्रवावायिता - प्रवावायित्री
ल्यप्
प्रवावाय्य
क्तवतुँ
प्रवावायितवान् - प्रवावायितवती
क्त
प्रवावायितः - प्रवावायिता
शानच्
प्रवावायमाणः - प्रवावायमाणा
यत्
प्रवावाय्यः - प्रवावाय्या
घञ्
प्रवावायः
प्रवावायः - प्रवावाया
प्रवावाया


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः