कृदन्तरूपाणि - परि + निर् + वा - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिनिर्वाणम्
अनीयर्
परिनिर्वाणीयः - परिनिर्वाणीया
ण्वुल्
परिनिर्वायकः - परिनिर्वायिका
तुमुँन्
परिनिर्वातुम्
तव्य
परिनिर्वातव्यः - परिनिर्वातव्या
तृच्
परिनिर्वाता - परिनिर्वात्री
ल्यप्
परिनिर्वाय
क्तवतुँ
परिनिर्वातवान् - परिनिर्वातवती
क्त
परिनिर्वातः - परिनिर्वाता
शतृँ
परिनिर्वान् - परिनिर्वान्ती / परिनिर्वाती
यत्
परिनिर्वेयः - परिनिर्वेया
घञ्
परिनिर्वायः
परिनिर्वः - परिनिर्वा
अङ्
परिनिर्वा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः