कृदन्तरूपाणि - निस् + वा - वा गतिगन्धनयोः - अदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
निर्वाणम्
अनीयर्
निर्वाणीयः - निर्वाणीया
ण्वुल्
निर्वायकः - निर्वायिका
तुमुँन्
निर्वातुम्
तव्य
निर्वातव्यः - निर्वातव्या
तृच्
निर्वाता - निर्वात्री
ल्यप्
निर्वाय
क्तवतुँ
निर्वातवान् / निर्वाणवान् - निर्वातवती / निर्वाणवती
क्त
निर्वातः / निर्वाणः - निर्वाता / निर्वाणा
शतृँ
निर्वान् - निर्वान्ती / निर्वाती
यत्
निर्वेयः - निर्वेया
घञ्
निर्वायः
निर्वः - निर्वा
अङ्
निर्वा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः