तृच् (नपुं)


 
दरिद्रितृ (दरिद्रा)  दातृ (दा-भ्वादिः-दा॒ण्-दाने)  श्रयितृ (श्रि)  श्वयितृ (श्वि-भ्वादिः-टुओँश्वि॑-गतिवृद्ध्योः)  जेतृ (जि)  दीधितृ (दीधी-अदादिः-दी॑धी॑ङ्-दीप्तिदेवनयोः)  वेवितृ (वेवी-अदादिः-वे॑वी॑ङ्-वेतिना-तुल्ये)  शयितृ (शी)  क्रेतृ (क्री)  नवितृ (नु)  होतृ (हु)  धवितृ / धोतृ (धू-स्वादिः-धू॑ञ्-कम्पने-इत्येके)  पवितृ (पू)  वरितृ / वरीतृ (वृ)  स्वरितृ / स्वर्तृ (स्वृ-भ्वादिः-स्वृ॒-शब्दोपतापयोः)  कर्तृ (कृ)  तरितृ / तरीतृ (तॄ)  ह्वातृ (ह्वे)  ध्यातृ (ध्यै)  सातृ (सो-दिवादिः-षो॒-अन्तकर्मणि)  शक्तृ (शक्)  तञ्चितृ / तङ्क्तृ (तञ्च्-रुधादिः-त॑ञ्चूँ॑-सङ्कोचने)  व्रश्चितृ / व्रष्टृ (व्रश्च्)  वक्तृ (वच्)  वेक्तृ (विच्-रुधादिः-वि॒चिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  प्रष्टृ (प्रछ्)  मङ्क्तृ (मस्ज्-तुदादिः-टुम॒स्जोँ॑-शुद्धौ)  स्रष्टृ (सृज्)  भर्ष्टृ / भ्रष्टृ (भ्रस्ज्-तुदादिः-भ्र॒स्जँ॒॑-पाके)  यष्टृ (यज्)  अञ्जितृ / अङ्क्तृ (अञ्ज्-रुधादिः-अ॑ञ्जूँ॑-व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु-व्यक्तिमर्षणकान्तिगतिषु)  मार्जितृ / मार्ष्टृ (मृज्-अदादिः-मृ॑जूँ॑-मृजूँश्-शुद्धौ)  विजितृ (विज्-तुदादिः-ओँ॑वि॑जीँ॒-भयचलनयोः)  भक्तृ (भज्)  वेक्तृ (विज्-जुहोत्यादिः-वि॒जिँ॒॑र्-पृथग्भावे)  योक्तृ (युज्-रुधादिः-यु॒जिँ॒॑र्-योगे)  भङ्क्तृ (भञ्ज्-रुधादिः-भ॒ञ्जोँ॑-आमर्दने)  अत्तृ (अद्)  खेत्तृ (खिद्-दिवादिः-खि॒दँ॒-दैन्ये)  तोत्तृ (तुद्)  स्कन्तृ / स्कन्त्तृ (स्कन्द्-भ्वादिः-स्क॒न्दिँ॑र्-गतिशोषणयोः)  क्लेदितृ / क्लेत्तृ (क्लिद्)  स्यन्दितृ / स्यन्तृ / स्यन्त्तृ (स्यन्द्-भ्वादिः-स्य॑न्दूँ॒-प्रस्रवणे)  सेद्धृ (सिध्)  योद्धृ (युध्)  बन्धृ / बन्द्धृ (बन्ध्)  सेधितृ / सेद्धृ (सिध्-भ्वादिः-षि॑धूँ॑-शास्त्रे-माङ्गल्ये-च)  रधितृ / रद्धृ (रध्-दिवादिः-र॒धँ॑-हिंसासंराद्ध्योः)  हन्तृ (हन्)  सर्प्तृ / स्रप्तृ (सृप्)  त्रपितृ / त्रप्तृ (त्रप्)  तर्पितृ / तर्प्तृ / त्रप्तृ (तृप्)  दर्पितृ / दर्प्तृ / द्रप्तृ (दृप्)  गोपायितृ / गोपितृ / गोप्तृ (गुप्-भ्वादिः-गु॑पूँ॑-रक्षणे)  कल्पितृ / कल्प्तृ (कृप्)  स्वप्तृ (स्वप्)  लेप्तृ (लिप्-तुदादिः-लि॒पँ॒॑-उपदेहे)  लोप्तृ (लुप्-तुदादिः-लु॒पॢँ॒॑॑-छेदने)  आप्तृ (आप्)  लब्धृ (लभ्)  गन्तृ (गम्)  क्षमितृ / क्षन्तृ (क्षम्-भ्वादिः-क्ष॑मूँ॒ष्-सहने)  क्रोष्टृ (क्रुश्)  दंष्टृ (दंश्)  द्रष्टृ (दृश्)  स्पर्ष्टृ / स्प्रष्टृ (स्पृश्)  मर्ष्टृ / म्रष्टृ (मृश्-तुदादिः-मृ॒शँ॑-आमर्शणे)  क्लेशितृ / क्लेष्टृ (क्लिश्-क्र्यादिः-क्लि॑शूँ॑-विबाधने)  नशितृ / नंष्टृ (नश्)  कर्ष्टृ / क्रष्टृ (कृष्)  कर्ष्टृ / क्रष्टृ (कृष्-तुदादिः-कृ॒षँ॒॑-विलेखने)  एषितृ / एष्टृ (इष्)  अक्षितृ / अष्टृ (अक्ष्-भ्वादिः-अ॑क्षूँ॑-व्याप्तौ)  द्वेष्टृ (द्विष्)  घस्तृ (घस्-भ्वादिः-घ॑सॢँ॑-अदने)  नद्धृ (नह्-दिवादिः-ण॒हँ॒॑-बन्धने)  दोग्धृ (दुह्)  द्रोहितृ / द्रोग्धृ / द्रोढृ (द्रुह्)  वोढृ (वह्)  सहितृ / सोढृ (सह्)  लेढृ (लिह्)  तर्हितृ / तर्ढृ (तृह्-तुदादिः-तृ॑हूँ॑-हिंसार्थः)  लेखितृ (लिख्)  मोदितृ (मुद्)  वर्षितृ (वृष्)  पठितृ (पठ्)  मीलितृ (मील्)  मूषितृ (मूष्-भ्वादिः-मू॑षँ॑-स्तेये)  रोषयितृ (रुष्-चुरादिः-रु॑षँ॑-रोषे)  लोभितृ / लोब्धृ (लुभ्)  रोषितृ / रोष्टृ (रुष्-भ्वादिः-रु॑षँ॑-हिंसार्थः)  रेषितृ / रेष्टृ (रिष्-दिवादिः-रि॑षँ॑-हिंसायाम्)  भवितृ (अस्)  वक्तृ (ब्रू)  ख्यातृ / क्शातृ (चक्ष्-अदादिः-च॒क्षिँ॒ङ्-व्यक्तायां-वाचि-अयं-दर्शनेऽपि)  वेतृ / अजितृ (अज्-भ्वादिः-अ॑जँ॑-गतिक्षपनयोः)  मातृ (मी-क्र्यादिः-मी॒ञ्-हिंसायाम्-बन्धने-माने)  मातृ (मि-स्वादिः-डुमि॒ञ्-प्रक्षेपने)  दातृ (दी-दिवादिः-दी॑ङ्-क्षये)  लातृ / लेतृ (ली)  गूहितृ / गोढृ (गुह्-भ्वादिः-गु॑हूँ॒॑-संवरणे)  ग्रहीतृ (ग्रह्)  गुतृ (गु-तुदादिः-गु॒-पुरीषोत्सर्गे)  नुवितृ (नू-तुदादिः-णू॑-स्तुतौ)  डिपितृ (डिप्-तुदादिः-डि॑पँ॑-क्षेपे)  कुटितृ (कुट्-तुदादिः-कु॑टँ॑-कौटिल्ये)  कृडितृ (कृड्-तुदादिः-कृ॑डँ॑-घनत्वे)  विचितृ (व्यच्-तुदादिः-व्य॑चँ॑-व्याजीकरणे)  ऊर्णवितृ / ऊर्णुवितृ (ऊर्णु-अदादिः-ऊ॑र्णु॑ञ्-आच्छादने)  चोरयितृ (चुर्)  आपयितृ / आपितृ (आप्-चुरादिः-आ॑पॢँ॑-व्याप्तौ)  वारयितृ / वरितृ / वरीतृ (वृ-चुरादिः-वृ॑ञ्-आवरणे)  साहयितृ / सोढृ / सहितृ (सह्-चुरादिः-ष॑हँ॑-मर्षणे)