कृदन्तरूपाणि - तॄ (तॄ॑ प्लवनतरणयोः - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
तरणम्
अनीयर्
तरणीयः - तरणीया
ण्वुल्
तारकः - तारिका
तुमुँन्
तरितुम् / तरीतुम्
तव्य
तरितव्यः / तरीतव्यः - तरितव्या / तरीतव्या
तृच्
तरिता / तरीता - तरित्री / तरीत्री
क्त्वा
तीर्त्वा
ल्यप्
प्रतीर्य
क्तवतुँ
तीर्णवान् - तीर्णवती
क्त
तीर्णः - तीर्णा
शतृँ
तरन् - तरन्ती