कृदन्तरूपाणि - त्रप् (त्र॑पूँ॒ष् लज्जायाम् मित् इति भोजः ०९३४ - भ्वादिः - सेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
त्रपणम्
अनीयर्
त्रपणीयः - त्रपणीया
ण्वुल्
त्रापकः - त्रापिका
तुमुँन्
त्रपितुम् / त्रप्तुम्
तव्य
त्रपितव्यः / त्रप्तव्यः - त्रपितव्या / त्रप्तव्या
तृच्
त्रपिता / त्रप्ता - त्रपित्री / त्रप्त्री
क्त्वा
त्रपित्वा / त्रप्त्वा
ल्यप्
प्रत्रप्य
क्तवतुँ
त्रप्तवान् - त्रप्तवती
क्त
त्रप्तः - त्रप्ता
शानच्
त्रपमाणः - त्रपमाणा