कृदन्तरूपाणि - क्लिद् (क्लि॑दूँ॑ आद्रीभावे - दिवादिः - वेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
क्लेदनम्
अनीयर्
क्लेदनीयः - क्लेदनीया
ण्वुल्
क्लेदकः - क्लेदिका
तुमुँन्
क्लेदितुम् / क्लेत्तुम्
तव्य
क्लेदितव्यः / क्लेत्तव्यः - क्लेदितव्या / क्लेत्तव्या
तृच्
क्लेदिता / क्लेत्ता - क्लेदित्री / क्लेत्त्री
क्त्वा
क्लेदित्वा / क्लित्त्वा / क्लिदित्वा
ल्यप्
प्रक्लिद्य
क्तवतुँ
क्लिन्नवान् - क्लिन्नवती
क्त
क्लिन्नः - क्लिन्ना
शतृँ
क्लिद्यन् - क्लिद्यन्ती