कृदन्तरूपाणि - सृप् (सृ॒पॢँ॑ गतौ - भ्वादिः - अनिट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सर्पणम्
अनीयर्
सर्पणीयः - सर्पणीया
ण्वुल्
सर्पकः - सर्पिका
तुमुँन्
सर्प्तुम् / स्रप्तुम्
तव्य
सर्प्तव्यः / स्रप्तव्यः - सर्प्तव्या / स्रप्तव्या
तृच्
सर्प्ता / स्रप्ता - सर्प्त्री / स्रप्त्री
क्त्वा
सृप्त्वा
ल्यप्
प्रसृप्य
क्तवतुँ
सृप्तवान् - सृप्तवती
क्त
सृप्तः - सृप्ता
शतृँ
सर्पन् - सर्पन्ती