कृदन्तरूपाणि - कृप् (कृ॑पूँ॒ सामर्थ्ये - भ्वादिः)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
कल्पनम्
अनीयर्
कल्पनीयः - कल्पनीया
ण्वुल्
कल्पकः - कल्पिका
तुमुँन्
कल्पितुम् / कल्प्तुम्
तव्य
कल्पितव्यः / कल्प्तव्यः - कल्पितव्या / कल्प्तव्या
तृच्
कल्पिता / कल्प्ता - कल्पित्री / कल्प्त्री
क्त्वा
कल्पित्वा / कॢप्त्वा
ल्यप्
प्रकॢप्य
क्तवतुँ
कॢप्तवान् - कॢप्तवती
क्त
कॢप्तः - कॢप्ता
शानच्
कल्पमानः - कल्पमाना


अन्याः