कृदन्तरूपाणि - तृप् (तृ॒पँ॑ प्रीणने - दिवादिः - वेट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
तर्पणम्
अनीयर्
तर्पणीयः - तर्पणीया
ण्वुल्
तर्पकः - तर्पिका
तुमुँन्
तर्पितुम् / तर्प्तुम् / त्रप्तुम्
तव्य
तर्पितव्यः / तर्प्तव्यः / त्रप्तव्यः - तर्पितव्या / तर्प्तव्या / त्रप्तव्या
तृच्
तर्पिता / तर्प्ता / त्रप्ता - तर्पित्री / तर्प्त्री / त्रप्त्री
क्त्वा
तर्पित्वा / तृप्त्वा
ल्यप्
प्रतृप्य
क्तवतुँ
तृप्तवान् - तृप्तवती
क्त
तृप्तः - तृप्ता
शतृँ
तृप्यन् - तृप्यन्ती


अन्याः