कृदन्तरूपाणि - अद् (अ॒दँ॑ भक्षणे - अदादिः - अनिट्)


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अदनम्
अनीयर्
अदनीयः - अदनीया
ण्वुल्
आदकः - आदिका
तुमुँन्
अत्तुम्
तव्य
अत्तव्यः - अत्तव्या
तृच्
अत्ता - अत्त्री
क्त्वा
जग्ध्वा / जग्द्ध्वा
ल्यप्
प्रजग्ध्य
क्तवतुँ
जग्धवान् / जग्द्धवान् / अन्नवान् - जग्धवती / जग्द्धवती / अन्नवती
क्त
जग्धः / जग्द्धः / अन्नः - जग्धा / जग्द्धा / अन्ना
शतृँ
अदन् - अदती