कृदन्तरूपाणि - अप + आङ् + कृष् - कृषँ विलेखने - तुदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अपाकर्षणम्
अनीयर्
अपाकर्षणीयः - अपाकर्षणीया
ण्वुल्
अपाकर्षकः - अपाकर्षिका
तुमुँन्
अपाक्रष्टुम् / अपाकर्ष्टुम्
तव्य
अपाक्रष्टव्यः / अपाकर्ष्टव्यः - अपाक्रष्टव्या / अपाकर्ष्टव्या
तृच्
अपाक्रष्टा / अपाकर्ष्टा - अपाक्रष्ट्री / अपाकर्ष्ट्री
ल्यप्
अपाकृष्य
क्तवतुँ
अपाकृष्टवान् - अपाकृष्टवती
क्त
अपाकृष्टः - अपाकृष्टा
शतृँ
अपाकृषन् - अपाकृषन्ती / अपाकृषती
शानच्
अपाकृषमाणः - अपाकृषमाणा
क्यप्
अपाकृष्यः - अपाकृष्या
घञ्
अपाकर्षः
अपाकृषः - अपाकृषा
क्तिन्
अपाकृष्टिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः