कृदन्तरूपाणि - वि + अव + कृष् - कृषँ विलेखने - तुदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
व्यवकर्षणम्
अनीयर्
व्यवकर्षणीयः - व्यवकर्षणीया
ण्वुल्
व्यवकर्षकः - व्यवकर्षिका
तुमुँन्
व्यवक्रष्टुम् / व्यवकर्ष्टुम्
तव्य
व्यवक्रष्टव्यः / व्यवकर्ष्टव्यः - व्यवक्रष्टव्या / व्यवकर्ष्टव्या
तृच्
व्यवक्रष्टा / व्यवकर्ष्टा - व्यवक्रष्ट्री / व्यवकर्ष्ट्री
ल्यप्
व्यवकृष्य
क्तवतुँ
व्यवकृष्टवान् - व्यवकृष्टवती
क्त
व्यवकृष्टः - व्यवकृष्टा
शतृँ
व्यवकृषन् - व्यवकृषन्ती / व्यवकृषती
शानच्
व्यवकृषमाणः - व्यवकृषमाणा
क्यप्
व्यवकृष्यः - व्यवकृष्या
घञ्
व्यवकर्षः
व्यवकृषः - व्यवकृषा
क्तिन्
व्यवकृष्टिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः