कृदन्तरूपाणि - अनु + कृष् - कृषँ विलेखने - तुदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अनुकर्षणम्
अनीयर्
अनुकर्षणीयः - अनुकर्षणीया
ण्वुल्
अनुकर्षकः - अनुकर्षिका
तुमुँन्
अनुक्रष्टुम् / अनुकर्ष्टुम्
तव्य
अनुक्रष्टव्यः / अनुकर्ष्टव्यः - अनुक्रष्टव्या / अनुकर्ष्टव्या
तृच्
अनुक्रष्टा / अनुकर्ष्टा - अनुक्रष्ट्री / अनुकर्ष्ट्री
ल्यप्
अनुकृष्य
क्तवतुँ
अनुकृष्टवान् - अनुकृष्टवती
क्त
अनुकृष्टः - अनुकृष्टा
शतृँ
अनुकृषन् - अनुकृषन्ती / अनुकृषती
शानच्
अनुकृषमाणः - अनुकृषमाणा
क्यप्
अनुकृष्यः - अनुकृष्या
घञ्
अनुकर्षः
अनुकृषः - अनुकृषा
क्तिन्
अनुकृष्टिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः