कृदन्तरूपाणि - वि + अप + कृष् - कृषँ विलेखने - तुदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
व्यपकर्षणम्
अनीयर्
व्यपकर्षणीयः - व्यपकर्षणीया
ण्वुल्
व्यपकर्षकः - व्यपकर्षिका
तुमुँन्
व्यपक्रष्टुम् / व्यपकर्ष्टुम्
तव्य
व्यपक्रष्टव्यः / व्यपकर्ष्टव्यः - व्यपक्रष्टव्या / व्यपकर्ष्टव्या
तृच्
व्यपक्रष्टा / व्यपकर्ष्टा - व्यपक्रष्ट्री / व्यपकर्ष्ट्री
ल्यप्
व्यपकृष्य
क्तवतुँ
व्यपकृष्टवान् - व्यपकृष्टवती
क्त
व्यपकृष्टः - व्यपकृष्टा
शतृँ
व्यपकृषन् - व्यपकृषन्ती / व्यपकृषती
शानच्
व्यपकृषमाणः - व्यपकृषमाणा
क्यप्
व्यपकृष्यः - व्यपकृष्या
घञ्
व्यपकर्षः
व्यपकृषः - व्यपकृषा
क्तिन्
व्यपकृष्टिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः