कृदन्तरूपाणि - अति + कृष् - कृषँ विलेखने - तुदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिकर्षणम्
अनीयर्
अतिकर्षणीयः - अतिकर्षणीया
ण्वुल्
अतिकर्षकः - अतिकर्षिका
तुमुँन्
अतिक्रष्टुम् / अतिकर्ष्टुम्
तव्य
अतिक्रष्टव्यः / अतिकर्ष्टव्यः - अतिक्रष्टव्या / अतिकर्ष्टव्या
तृच्
अतिक्रष्टा / अतिकर्ष्टा - अतिक्रष्ट्री / अतिकर्ष्ट्री
ल्यप्
अतिकृष्य
क्तवतुँ
अतिकृष्टवान् - अतिकृष्टवती
क्त
अतिकृष्टः - अतिकृष्टा
शतृँ
अतिकृषन् - अतिकृषन्ती / अतिकृषती
शानच्
अतिकृषमाणः - अतिकृषमाणा
क्यप्
अतिकृष्यः - अतिकृष्या
घञ्
अतिकर्षः
अतिकृषः - अतिकृषा
क्तिन्
अतिकृष्टिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः