कृदन्तरूपाणि - वि + अप + आङ् + कृष् - कृषँ विलेखने - तुदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
व्यपाकर्षणम्
अनीयर्
व्यपाकर्षणीयः - व्यपाकर्षणीया
ण्वुल्
व्यपाकर्षकः - व्यपाकर्षिका
तुमुँन्
व्यपाक्रष्टुम् / व्यपाकर्ष्टुम्
तव्य
व्यपाक्रष्टव्यः / व्यपाकर्ष्टव्यः - व्यपाक्रष्टव्या / व्यपाकर्ष्टव्या
तृच्
व्यपाक्रष्टा / व्यपाकर्ष्टा - व्यपाक्रष्ट्री / व्यपाकर्ष्ट्री
ल्यप्
व्यपाकृष्य
क्तवतुँ
व्यपाकृष्टवान् - व्यपाकृष्टवती
क्त
व्यपाकृष्टः - व्यपाकृष्टा
शतृँ
व्यपाकृषन् - व्यपाकृषन्ती / व्यपाकृषती
शानच्
व्यपाकृषमाणः - व्यपाकृषमाणा
क्यप्
व्यपाकृष्यः - व्यपाकृष्या
घञ्
व्यपाकर्षः
व्यपाकृषः - व्यपाकृषा
क्तिन्
व्यपाकृष्टिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः