कृदन्तरूपाणि - सम् + उत् + कृष् - कृषँ विलेखने - तुदादिः - अनिट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
समुत्कर्षणम्
अनीयर्
समुत्कर्षणीयः - समुत्कर्षणीया
ण्वुल्
समुत्कर्षकः - समुत्कर्षिका
तुमुँन्
समुत्क्रष्टुम् / समुत्कर्ष्टुम्
तव्य
समुत्क्रष्टव्यः / समुत्कर्ष्टव्यः - समुत्क्रष्टव्या / समुत्कर्ष्टव्या
तृच्
समुत्क्रष्टा / समुत्कर्ष्टा - समुत्क्रष्ट्री / समुत्कर्ष्ट्री
ल्यप्
समुत्कृष्य
क्तवतुँ
समुत्कृष्टवान् - समुत्कृष्टवती
क्त
समुत्कृष्टः - समुत्कृष्टा
शतृँ
समुत्कृषन् - समुत्कृषन्ती / समुत्कृषती
शानच्
समुत्कृषमाणः - समुत्कृषमाणा
क्यप्
समुत्कृष्यः - समुत्कृष्या
घञ्
समुत्कर्षः
समुत्कृषः - समुत्कृषा
क्तिन्
समुत्कृष्टिः


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाःअन्याः