नामपदानि - सूचिः


 
अत्यय  अत्यस्त  अत्याचार  अत्युत्तम  अद  अदत्त  अदनीय  अदम्भ  अदय  अदर  अदृष्ट  अद्ग  अद्भुत  अद्यतन  अद्वैत  अधःप्रवाह  अधमशाखीय  अधर  अधर्म  अधिक  अधिकार  अधिगत  अधिगम  अधित  अधिप  अधीत  अधीन  अधीयान  अधोगत  अध्यय  अध्ययनीय  अध्यर्धपण्य  अध्यर्धपाद्य  अध्यर्धमाष्य  अध्यर्धशत्य  अध्यर्धशाण्य  अध्यापक  अध्याय  अध्यायक  अध्येतव्य  अध्येय  अध्वन्य  अध्वर  अन  अनघ  अननीय  अनन्त  अनन्तरीय  अनन्य  अनभिम्लान  अनय  अनर्थ  अनल  अनलस  अनवद्य  अनश्वर  अनसूय  अनाथ  अनादर  अनारम्भ  अनार्य  अनाहत  अनित  अनितव्य  अनियत  अनिरुद्ध  अनिल  अनिलात्मज  अनीक  अनुकूल  अनुगत  अनुगुण  अनुग्रह  अनुग्रहणीय  अनुचारक  अनुच्छेद  अनुज  अनुजावर  अनुदात्त  अनुपद  अनुप्रवचनीय  अनुप्रवेशनीय  अनुबन्ध  अनुभव  अनुमत  अनुराग  अनुरुद्ध  अनुरुध  अनुरुध्यमान  अनुरोद्धव्य  अनुरोध  अनुरोधक  अनुरोधनीय  अनुरोध्य  अनुलोम  अनुवचनीय  अनुवाक  अनुवाचनीय  अनुवाद  अनुवासनीय  अनुषङ्ग  अनुषूक  अनुष्ठेय  अनुसार  अनुस्वार  अनून  अनूप  अनृत  अनृशंस  अनेकान्तवाद  अनेकीय  अन्क  अन्कक  अन्कनीय  अन्कमान  अन्कयमान  अन्कयितव्य  अन्कित  अन्कितव्य  अन्क्य  अन्ग  अन्गक  अन्गनीय  अन्गमान  अन्गयमान  अन्गयितव्य  अन्गित  अन्गितव्य  अन्ग्य  अन्त  अन्तक  अन्तनीय  अन्तरङ्ग  अन्तरीय  अन्तर्य  अन्तर्हित  अन्तस्थीय  अन्तिक  अन्तित  अन्तितव्य  अन्त्य  अन्द  अन्दक  अन्दनीय  अन्दित  अन्दितव्य  अन्द्य  अन्ध  अन्धक  अन्धकार  अन्धकारित  अन्धचटकन्याय  अन्धनीय  अन्धपरम्परान्याय  अन्धमान  अन्धयमान  अन्धयितव्य  अन्धायक  अन्धित  अन्धितव्य  अन्ध्य  अन्न  अन्नप्राश  अन्नमय  अन्यतम  अन्यमान  अन्याय  अन्वय  अन्वारोहणीय  अन्वित  अन्वेष  अन्स  अन्सक  अन्सनीय  अन्समान  अन्सयमान  अन्सयितव्य  अन्सित  अन्सितव्य  अन्स्य  अपदेश  अपभ्रंश  अपमान  अपर  अपरत  अपरपक्षीय  अपराजित  अपरिहार्य  अपर्याप्त  अपस्मार  अपहृत  अपांनप्त्रीय  अपांसुल  अपाच्य  अपान  अपाय  अपूप  अपूपमय  अपूप्य  अपूर्यमाण