नामपदानि - सूचिः


 
अनुज  अनुजावर  अन्त  अन्तक  अन्तनीय  अन्त्य  अन्तर्य  अन्तरीय  अन्तस्थीय  अन्तित  अन्तितव्य  अन्दक  अन्दनीय  अनुदात्त  अन्दित  अन्दितव्य  अन्ध  अन्धक  अन्धकार  अन्धकारित  अन्धचटकन्याय  अन्धनीय  अन्धपरम्परान्याय  अन्धमान  अन्धयमान  अन्धयितव्य  अन्धायक  अन्धित  अन्धितव्य  अन्न  अनन्त  अनन्तरीय  अन्नप्राश  अन्नमय  अननीय  अनूप  अनुप्रवचनीय  अनुप्रवेशनीय  अनुभव  अनभिम्लान  अन्यतम  अन्यमान  अनुरुद्ध  अनुरुध्यमान  अनुराग  अनुरोद्धव्य  अनुरोध  अनुरोधक  अनुरोधनीय  अनल  अनुलोम  अनुवचनीय  अनुवाक  अनुवाचनीय  अनुवाद  अन्वारोहणीय  अनुवासनीय  अन्वित  अनृशंस  अनुषूक  अन्सक  अन्सनीय  अन्समान  अन्सयमान  अन्सयितव्य  अनुस्वार  अनुसार  अन्सित  अन्सितव्य  अनाथ  अनादर  अनारम्भ  अनार्य  अनित  अनितव्य  अनिरुद्ध  अनिल  अनीक  अपदेश  अपूप  अपूपमय  अपूप्य  अपभ्रंश  अपमान  अपर  अपरपक्षीय  अपराजित  अप्रिय  अपस्मार  अपाच्य  अपान  अपांनप्त्रीय  अपाय  अपोनप्त्रीय  अब्ज  अभूत  अभ्यमित्रीय  अभ्युष  अभ्यूष  अभ्युष्य  अभ्यूष्य  अभ्येष्य  अभ्यास  अभ्योष  अभ्योष्य  अभ्रक  अभ्रणीय  अभ्र्य  अभ्रित  अभ्रितव्य  अभाव  अभिजित  अभिनय  अभिनिवेश  अभिमान  अभिषेक  अभीत  अभीष्ट  अमक  अमृत  अमनीय  अम्बक  अम्बनीय  अम्बमान  अम्बित  अम्बितव्य  अम्भक  अम्भनीय  अम्भमान  अम्भित  अम्भितव्य  अमर  अमल  अमात्य  अमित  अमित्र  अमितव्य  अय  अयनीय  अयमान  अयस्कार  अयस्थूण  अयित  अयितव्य  अर्कक  अर्कणीय  अर्कयमाण  अर्कयितव्य  अर्कलूष  अर्कित  अर्कीय  अर्गल्य  अर्घ  अर्घक  अर्घणीय  अर्घ्य  अर्घित  अर्घितव्य  अर्चक  अर्चनीय  अर्चमान  अर्चयमान  अर्चयितव्य  अर्चित  अर्चितव्य  अर्छक  अर्छनीय  अर्छितव्य  अर्जक  अर्जुन  अर्जनीय  अर्जमान  अर्जयमान  अर्जयितव्य  अर्जित  अर्जितव्य  अरुण  अर्णक  अर्णनीय  अरण्यीय  अर्ण्वान  अर्णितव्य  अरणीय  अर्तव्य  अर्थ  अर्थक  अर्थनीय  अर्थमान  अर्थ्य  अर्थयमान  अर्थयितव्य  अर्थलाभ  अर्थवाद  अर्थायक  अर्थित  अर्थितव्य  अर्दक  अर्दनीय  अर्दमान  अर्दयमान