कृदन्तरूपाणि - उप + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
उपदिध्राघिषणम्
अनीयर्
उपदिध्राघिषणीयः - उपदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
उपदिध्राघिषकः - उपदिध्राघिषिका
तुमुँन्
उपदिध्राघिषितुम्
तव्य
उपदिध्राघिषितव्यः - उपदिध्राघिषितव्या
तृच्
उपदिध्राघिषिता - उपदिध्राघिषित्री
ल्यप्
उपदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
उपदिध्राघिषितवान् - उपदिध्राघिषितवती
क्त
उपदिध्राघिषितः - उपदिध्राघिषिता
शानच्
उपदिध्राघिषमाणः - उपदिध्राघिषमाणा
यत्
उपदिध्राघिष्यः - उपदिध्राघिष्या
अच्
उपदिध्राघिषः - उपदिध्राघिषा
घञ्
उपदिध्राघिषः
उपदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः