कृदन्तरूपाणि - अति + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अतिदिध्राघिषणम्
अनीयर्
अतिदिध्राघिषणीयः - अतिदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
अतिदिध्राघिषकः - अतिदिध्राघिषिका
तुमुँन्
अतिदिध्राघिषितुम्
तव्य
अतिदिध्राघिषितव्यः - अतिदिध्राघिषितव्या
तृच्
अतिदिध्राघिषिता - अतिदिध्राघिषित्री
ल्यप्
अतिदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
अतिदिध्राघिषितवान् - अतिदिध्राघिषितवती
क्त
अतिदिध्राघिषितः - अतिदिध्राघिषिता
शानच्
अतिदिध्राघिषमाणः - अतिदिध्राघिषमाणा
यत्
अतिदिध्राघिष्यः - अतिदिध्राघिष्या
अच्
अतिदिध्राघिषः - अतिदिध्राघिषा
घञ्
अतिदिध्राघिषः
अतिदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः