कृदन्तरूपाणि - प्रति + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिदिध्राघिषणम्
अनीयर्
प्रतिदिध्राघिषणीयः - प्रतिदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
प्रतिदिध्राघिषकः - प्रतिदिध्राघिषिका
तुमुँन्
प्रतिदिध्राघिषितुम्
तव्य
प्रतिदिध्राघिषितव्यः - प्रतिदिध्राघिषितव्या
तृच्
प्रतिदिध्राघिषिता - प्रतिदिध्राघिषित्री
ल्यप्
प्रतिदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
प्रतिदिध्राघिषितवान् - प्रतिदिध्राघिषितवती
क्त
प्रतिदिध्राघिषितः - प्रतिदिध्राघिषिता
शानच्
प्रतिदिध्राघिषमाणः - प्रतिदिध्राघिषमाणा
यत्
प्रतिदिध्राघिष्यः - प्रतिदिध्राघिष्या
अच्
प्रतिदिध्राघिषः - प्रतिदिध्राघिषा
घञ्
प्रतिदिध्राघिषः
प्रतिदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः