कृदन्तरूपाणि - परि + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परिदिध्राघिषणम्
अनीयर्
परिदिध्राघिषणीयः - परिदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
परिदिध्राघिषकः - परिदिध्राघिषिका
तुमुँन्
परिदिध्राघिषितुम्
तव्य
परिदिध्राघिषितव्यः - परिदिध्राघिषितव्या
तृच्
परिदिध्राघिषिता - परिदिध्राघिषित्री
ल्यप्
परिदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
परिदिध्राघिषितवान् - परिदिध्राघिषितवती
क्त
परिदिध्राघिषितः - परिदिध्राघिषिता
शानच्
परिदिध्राघिषमाणः - परिदिध्राघिषमाणा
यत्
परिदिध्राघिष्यः - परिदिध्राघिष्या
अच्
परिदिध्राघिषः - परिदिध्राघिषा
घञ्
परिदिध्राघिषः
परिदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः