कृदन्तरूपाणि - सम् + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सन्दिध्राघिषणम् / संदिध्राघिषणम्
अनीयर्
सन्दिध्राघिषणीयः / संदिध्राघिषणीयः - सन्दिध्राघिषणीया / संदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
सन्दिध्राघिषकः / संदिध्राघिषकः - सन्दिध्राघिषिका / संदिध्राघिषिका
तुमुँन्
सन्दिध्राघिषितुम् / संदिध्राघिषितुम्
तव्य
सन्दिध्राघिषितव्यः / संदिध्राघिषितव्यः - सन्दिध्राघिषितव्या / संदिध्राघिषितव्या
तृच्
सन्दिध्राघिषिता / संदिध्राघिषिता - सन्दिध्राघिषित्री / संदिध्राघिषित्री
ल्यप्
सन्दिध्राघिष्य / संदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
सन्दिध्राघिषितवान् / संदिध्राघिषितवान् - सन्दिध्राघिषितवती / संदिध्राघिषितवती
क्त
सन्दिध्राघिषितः / संदिध्राघिषितः - सन्दिध्राघिषिता / संदिध्राघिषिता
शानच्
सन्दिध्राघिषमाणः / संदिध्राघिषमाणः - सन्दिध्राघिषमाणा / संदिध्राघिषमाणा
यत्
सन्दिध्राघिष्यः / संदिध्राघिष्यः - सन्दिध्राघिष्या / संदिध्राघिष्या
अच्
सन्दिध्राघिषः / संदिध्राघिषः - सन्दिध्राघिषा - संदिध्राघिषा
घञ्
सन्दिध्राघिषः / संदिध्राघिषः
सन्दिध्राघिषा / संदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः