कृदन्तरूपाणि - अव + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अवदिध्राघिषणम्
अनीयर्
अवदिध्राघिषणीयः - अवदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
अवदिध्राघिषकः - अवदिध्राघिषिका
तुमुँन्
अवदिध्राघिषितुम्
तव्य
अवदिध्राघिषितव्यः - अवदिध्राघिषितव्या
तृच्
अवदिध्राघिषिता - अवदिध्राघिषित्री
ल्यप्
अवदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
अवदिध्राघिषितवान् - अवदिध्राघिषितवती
क्त
अवदिध्राघिषितः - अवदिध्राघिषिता
शानच्
अवदिध्राघिषमाणः - अवदिध्राघिषमाणा
यत्
अवदिध्राघिष्यः - अवदिध्राघिष्या
अच्
अवदिध्राघिषः - अवदिध्राघिषा
घञ्
अवदिध्राघिषः
अवदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः