कृदन्तरूपाणि - अधि + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिदिध्राघिषणम्
अनीयर्
अधिदिध्राघिषणीयः - अधिदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
अधिदिध्राघिषकः - अधिदिध्राघिषिका
तुमुँन्
अधिदिध्राघिषितुम्
तव्य
अधिदिध्राघिषितव्यः - अधिदिध्राघिषितव्या
तृच्
अधिदिध्राघिषिता - अधिदिध्राघिषित्री
ल्यप्
अधिदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
अधिदिध्राघिषितवान् - अधिदिध्राघिषितवती
क्त
अधिदिध्राघिषितः - अधिदिध्राघिषिता
शानच्
अधिदिध्राघिषमाणः - अधिदिध्राघिषमाणा
यत्
अधिदिध्राघिष्यः - अधिदिध्राघिष्या
अच्
अधिदिध्राघिषः - अधिदिध्राघिषा
घञ्
अधिदिध्राघिषः
अधिदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः