कृदन्तरूपाणि - अपि + ध्राघ् + सन् - ध्राघृँ सामर्थ्ये इत्यपि केचित् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अपिदिध्राघिषणम्
अनीयर्
अपिदिध्राघिषणीयः - अपिदिध्राघिषणीया
ण्वुल्
अपिदिध्राघिषकः - अपिदिध्राघिषिका
तुमुँन्
अपिदिध्राघिषितुम्
तव्य
अपिदिध्राघिषितव्यः - अपिदिध्राघिषितव्या
तृच्
अपिदिध्राघिषिता - अपिदिध्राघिषित्री
ल्यप्
अपिदिध्राघिष्य
क्तवतुँ
अपिदिध्राघिषितवान् - अपिदिध्राघिषितवती
क्त
अपिदिध्राघिषितः - अपिदिध्राघिषिता
शानच्
अपिदिध्राघिषमाणः - अपिदिध्राघिषमाणा
यत्
अपिदिध्राघिष्यः - अपिदिध्राघिष्या
अच्
अपिदिध्राघिषः - अपिदिध्राघिषा
घञ्
अपिदिध्राघिषः
अपिदिध्राघिषा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः